Trang chủ / Linux

Linux

Cannot boot with XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO error

Environment CentOS, Red Hat Enterprise Linux 7 Issue System halts during boot after showing: XFS: Internal error XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO at line 1596 of file fs/xfs/xfs_alloc.c. Caller xfs_free_extent+0h4n/0xyuU [xfs] XFS (dm-2): Corruption of in-memory data detected. Shutting down filesystem XFS (dm-2): Please umount the filesystem and rectify the problem(s) System cannot boot ...

Đọc thêm »

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. Bao gồm cả mật khẩu directadmin & mysql root@vanphuong:~# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt hostname=your.host.name.com email=ad@gdfgdgting.com mysql=B8fcQfsfsfiHD mysqluser=dafsf_admin adminname=admin adminpass=OMLjpzVBrrR ns1=ns1.nameserver.com ns2=ns2.nameserver.com ip=xxx.xxx.xxx.xxx netmask=xxx.xxx.xxx.xxx Mask uid=2656 lid=1635 services=services_esfg50.tar.gz Ngoài ra còn có thể xem ở ‘/usr/local/directadmin/conf’.

Đọc thêm »

Một số lỗi ít gặp khi sử dụng DirectAmin

Lưu ý: khi gặp bất cứ lỗi nào bạn hãy kiểm tra file log tại /var/log/directadmin/error.log để xem chi tiết lỗi nhé 1. Authentication::User Dir: Stat Error: : No such file or directory Gặp lỗi này có thể bạn sẽ không thể đăng nhập được vào phần quản lý. Bạn hãy ...

Đọc thêm »

Cấu hình địa chỉ IP network trong linux

Xác định các card mạng hiện có: # ifconfig -a Nếu bạn gõ: # ifconfig  thì chỉ thấy được các card mạng đang hoạt động thôi. Thông thường là sẽ thấy lo (lookback) và eth0   Chỉnh sửa file cấu hình: Thư mục /etc/sysconfig/network-scripts chứa các file cấu hình cho các kết ...

Đọc thêm »

Chỉnh ngày giờ trong CentOS

# date -s “2009-07-12 4:12:30” Trong đó : cú pháp theo thứ tự : date -s “năm-tháng-ngày giờ:phút:giây” – Cách set time zone qua GTM+7 (Asia/Ho_Chi_Minh): # ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime – Lệnh xem lịch trong linux: # cal – Đồng bộ giờ qua internet (yêu cầu sv linux ...

Đọc thêm »

Cài đặt Varnish Cache trên DirectAdmin

Installing Varnish Cache on a DirectAdmin box is not complicated, just follow these steps:   Install dependencies: yum -y install automake autoconf libtool ncurses-devel libxslt groff pcre-devel pkgconfig For CentOS 5: rpm --nosignature -i http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el5/noarch/varnish-release/varnish-release-3.0-1.el5.centos.noarch.rpm For CentOS 6: rpm --nosignature -i http://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-3.0/el6/noarch/varnish-release/varnish-release-3.0-1.el6.noarch.rpm Now install Varnish Cache: yum install varnish Now ...

Đọc thêm »

Custombuild 1.1 and 1.2 FAQ

1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0, 2.2 or 2.4 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL Dovecot Exim configuration files FreeType GD ionCube loaders libiconv libjpeg libpng libmcrypt libmhash mod_perl MySQL PHP (with or without suPHP) 4, 5 or 6 ProFTPD Pure-FTPd SpamAssassin Webalizer ...

Đọc thêm »

Tối ưu Apache Optimization

Trước hết bạn cài: yum -y install ntsysv sau đó run: ntsysv Để xem các service nào start mỗi khi vps khởi động mà ko cần thiết thì tắt. === The default Apache settings that cPanel sets upon install are definitely something that can be improved on. With a few ...

Đọc thêm »

Check disk space usage on linux with Ncdu

Ncdu (NCurses Disk Usage)  is a command line tool to view and analyse disk space usage on linux. It can drill down into directories and report space used by individual directories. This way it is very easy to track down space consuming files/directories. It actually allows the user to do this ...

Đọc thêm »

How to Enable EPEL Repository for RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

This howto guide shows you’ll how to enable EPEL repository under RHEL/CentOS 6/5 to install additional standard open source packages by using YUM command. What is EPEL EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) is open source and free community based repository project from Fedora team which provides 100% high quality ...

Đọc thêm »

Cách quét Shell hiệu quả nhất trên Server?

Cách quét Shell trong Server Linux (r57, c99shell, cgitelnet, webadmin) Login quyền root ssh! bằng putty: Bước 1: Chạy lệnh touch scan.txt Bước 2: Chạy lệnh egrep "cgitelnet|webadmin|PHPShell|tryag|r57shell|c99shell|sniper|noexecshell|/etc/passwd|revengans" /home/*/public_html -R | cut -d: -f1 | uniq > /root/scan.txt; Có thể thêm base64_decode vào từ khóa để check các file có ...

Đọc thêm »

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó: chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/* Xóa thư mục  và tất cả trong nó: $ rm -rf /letters   BACKUP DATABASE Simply use the following command, For Export: mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | ...

Đọc thêm »