Code

code tay…, code hay…

10 Advanced JQuery Demo’s And Plugin’s

Here’s a quick catchup on some of the hottest jQuery demo’s and plugin’s at the moment. For more information about each one simply click on the image under each heading to link to the demo site. If you have any others you wish to share please do in the comments ...

Đọc thêm »

Lazy Development: Using Templates to Save Time

One of my high school teachers always used to tell me that laziness is the mother of invention. Nowhere is this more true than in web and software development. Coders, by nature, are a lazy bunch and are always looking for ways to save time and effort. The Don’t Repeat ...

Đọc thêm »

Bảng mã ký tự đặc biệt trong HTML

Để chèn vào một ký tự đặc biệt, bạn phải chèn vào mã của nó. Mã của ký tự đặc biệt phải bắt đầu bằng dấu “&” và kết thúc bằng dấu “;” có thể dưới dạng Entity Number hoặc Entity Name. Các ký tự đặc biệt được liệt kê ...

Đọc thêm »

Làm website đa ngôn ngữ

Cách làm ngôn ngữ đối với nội dung cố định thì khá dễ. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ tiếng Việt và tiếng Anh cho trang web. Trước tiên tạo 2 file thế này: vn.php <?php $lang = array( ‘home’ => ‘Trang chủ’, ‘title’ => ‘Chào mừng bạn đến ...

Đọc thêm »

phpmailer gởi mail SMTP bằng Gmail/Google Apps

Thông số chính để chạy được SMTP thì đòi hỏi tối thiểu 3 tham số là SMTP Host, SMTP Username, SMTP Password: – SMTP Host: thì nếu nhà cung cấp dịch vụ mail nào đưa ra SMTP thì họ cũng sẽ đưa cho mình cái địa chỉ, cụ thể của ...

Đọc thêm »