MySQL

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó: chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/* Xóa thư mục  và tất cả trong nó: $ rm -rf /letters   BACKUP DATABASE Simply use the following command, For Export: mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | ...

Đọc thêm »