Trang chủ / Linux / Cannot boot with XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO error

Cannot boot with XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO error

Environment

  • CentOS, Red Hat Enterprise Linux 7

Issue

  • System halts during boot after showing:
XFS: Internal error XFS_WANT_CORRUPTED_GOTO at line 1596 of file fs/xfs/xfs_alloc.c. Caller xfs_free_extent+0h4n/0xyuU [xfs]
XFS (dm-2): Corruption of in-memory data detected. Shutting down filesystem
XFS (dm-2): Please umount the filesystem and rectify the problem(s)
  • System cannot boot due to corrupted XFS root filesystem

Resolution

  1. The system boot fails and go to emergency mode
  2. Check the list of folder /dev/mapper/
  3. Repair xfs with command:
# xfs_repair -L /dev/mapper/centos-root       or
# xfs_repair -L /dev/mapper/rhel-root
  • Exit the emergency mode and boot the system normally.

Reference: https://access.redhat.com/solutions/2018903

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. ...

Bình luận