Trang chủ / Ảo hóa / Thêm dung lượng ổ đĩa cho máy ảo chạy Linux

Thêm dung lượng ổ đĩa cho máy ảo chạy Linux

Có rất nhiều bạn sử dụng các máy ảo servers Linux để chạy các chương trình. Một ngày nào đó bạn không thể start server của các bạn nên và nhận được thông báo hết dụng lượng ổ đia ảo. Vậy chúng ta phải làm sao ? Sau đây là cách để các bạn extend dung lượng ổ đĩa ảo trên hệ điều hành Linux

Bước 1: Các bạn bật vmware của các bạn nên . Chọn setting -> “Hard Disk (1)” -> Click “Extend (2)” -> Chỉnh sử dụng lượng muốn extend (3) -> chọn “Expand (4)”

 

Bước 2: Bật máy ảo lên kiểm tra địa chỉ ip và dung lượng ổ disk hiện tại ( df -h )

a. Các khắc phục lỗi card mạng không up

 

+ Khi các bạn bật máy ảo lên và gõ “ifconfig” để kiểm tra địa chỉ IP nhưng card mạng của các bạn không up kể cả khi các bạn gõ “ifup eth0” hoặc restart lại server nhiều lần. Để sửa lỗi trên có 2 cách

–  Cách 1: Các bạn gõ câu lệnh sau và restart lại server

# rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 //các bạn thêm # để comment dòng UUID & HWADDR

 

– Cách 2: Các bạn vào setting -> network card -> Advanced -> click “Generate”

 

Bước 3: Extend dung lượng ổ đia ảo

a. Kiểm tra dung lượng hiện tại 

[root@centos6 ~]# df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_centos6-lv_root
26G  2.0G   23G   9% /
tmpfs                 935M     0  935M   0% /dev/shm
/dev/sda1             477M   67M  385M  15% /boot

[root@centos6 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 107.4 GB, 107374182400 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00094ef6

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1          64      512000   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2              64        3917    30944256   8e  Linux LVM

[root@centos6 ~]# ls -la /dev/sda*

brw-rw—-. 1 root disk 8, 0 Feb 23 18:01 /dev/sda
brw-rw—-. 1 root disk 8, 1 Feb 23 17:16 /dev/sda1
brw-rw—-. 1 root disk 8, 2 Feb 23 17:16 /dev/sda2
b. Tạo phân vùng mới 

fdisk /dev/sda

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to
switch off the mode (command ‘c’) and change display units to
sectors (command ‘u’).

Command (m for help): n
Command action
e   extended
   p   primary partition (1-4)
p

Partition number (1-4): 3
First cylinder (3917-13054, default 3917):
Using default value 3917
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (3917-13054, default 13054):
Using default value 13054

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.  <– require reboot server

+ Kiểm tra lại phân vung sau khi reboot server

[root@centos6 ~]# ls -la /dev/sda*

brw-rw—-. 1 root disk 8, 0 Feb 23 18:04 /dev/sda
brw-rw—-. 1 root disk 8, 1 Feb 23 18:04 /dev/sda1
brw-rw—-. 1 root disk 8, 2 Feb 23 18:04 /dev/sda2
brw-rw—-. 1 root disk 8, 3 Feb 23 18:04 /dev/sda3

[root@centos6 ~]# pvcreate /dev/sda3
  Physical volume "/dev/sda3" successfully created
[root@centos6 ~]# vgdisplay

— Volume group —
VG Name               vg_centos6
System ID
Format                lvm2
Metadata Areas        1
Metadata Sequence No  3
VG Access             read/write
VG Status             resizable
MAX LV                0
Cur LV                2
Open LV               2
Max PV                0
Cur PV                1
Act PV                1
VG Size               29.51 GiB
PE Size               4.00 MiB
Total PE              7554
Alloc PE / Size       7554 / 29.51 GiB
Free  PE / Size       0 / 0
VG UUID               oHAgmG-3DWa-Vzc0-aqml-DU44-cJP8-yzz8Z1

[root@centos6 ~]# vgextend vg_centos6 /dev/sda3   //vg_centos6 lấy ở bước trên
  Volume group "vg_centos6" successfully extended

 

[root@centos6 ~]# vgdisplay

— Volume group —
VG Name               vg_centos6
System ID
Format                lvm2
Metadata Areas        2
Metadata Sequence No  5
VG Access             read/write
VG Status             resizable
MAX LV                0
Cur LV                2
Open LV               2
Max PV                0
Cur PV                2
Act PV                2
VG Size               99.50 GiB
PE Size               4.00 MiB
Total PE              25473
Alloc PE / Size       7554 / 29.51 GiB
Free  PE / Size       17919 / 70.00 GiB
VG UUID               oHAgmG-3DWa-Vzc0-aqml-DU44-cJP8-yzz8Z1

[root@centos6 ~]# lvextend -L+69G /dev/vg_centos6/lv_root  //lv_root lấy từ câu lệnh df -h hoặc câu lệnh "lvdisplay"

Size of logical volume vg_centos6/lv_root changed from 26.51 GiB (6786 extents) to 95.51 GiB (24450 extents).
Logical volume lv_root successfully resized.

[root@centos6 ~]# resize2fs  /dev/vg_centos6/lv_root

Filesystem at /dev/vg_centos6/lv_root is mounted on /; on-line resizing required
old desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 6
Performing an on-line resize of /dev/vg_centos6/lv_root to 25036800 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vg_centos6/lv_root is now 25036800 blocks long.

c.  Kiểm tra lại kết quả 

[root@centos6 ~]# df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_centos6-lv_root
 94G  2.0G   88G   3% /
tmpfs                 935M     0  935M   0% /dev/shm
/dev/sda1             477M   67M  385M  15% /boot

+ Đến đây các bạn có thể sử dụng server với dung lượng ổ cứng mới và chạy các chương trình 1 cách thoải mái.

Sưu tầm

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Convert a Ghost File to a VMDK File

Type “ghost32 -clone,mode=restore,src=ghost_file.gho,dst=vmdk_file.vmdk -batch –sure” at the command prompt. Replace “ghost_file.gho” with the name of ...

Bình luận