Cách quét Shell hiệu quả nhất trên Server?

Cách quét Shell trong Server Linux (r57, c99shell, cgitelnet, webadmin) Login quyền root ssh! bằng putty: Bước 1: Chạy lệnh touch scan.txt Bước 2: Chạy lệnh egrep "cgitelnet|webadmin|PHPShell|tryag|r57shell|c99shell|sniper|noexecshell|/etc/passwd|revengans" /home/*/public_html -R | cut -d: -f1 | uniq > /root/scan.txt; Có thể thêm base64_decode vào từ khóa để check các file có ...

Đọc thêm »

Thay mainboard không cần cài lại windows

Ghi chú: Hướng dẫn được thực hiện trên hệ điều hành Windows XP. Tuy nhiên phương pháp này có thể áp dụng được trên hầu hết các hệ điều hành từ Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, 2008, 2012. Mình đã thử và hầu hết điều chạy. Còn bạn thành ...

Đọc thêm »

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó: chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/* Xóa thư mục  và tất cả trong nó: $ rm -rf /letters   BACKUP DATABASE Simply use the following command, For Export: mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | ...

Đọc thêm »

CHỌN ĐẠI VIỆT QUỐC HOA

Suy nghĩ về lựa chon quốc hoa, tôi thấy tại sao lại giới hạn chọn một loại hoa duy nhất làm quốc hoa, mà không chọn một bộ hoa gồm một số loại hoa tiêu biểu làm quốc hoa. Với ý nghĩ này tôi đề nghị chọn: đào-sen-mai làm quốc ...

Đọc thêm »

Chỉnh sửa file hosts trong windows 8

Trong windows 8, nếu bạn dùng các chương trình editor theo cách thông thường sẽ không thể chỉnh sửa (edit) được file hosts chứa trong: C:\Windows\System32\Drivers\etc Sẽ hiện thông báo là: Please check if this file is opened in another program Cách giải quyết đơn giản là: Click phải vào ...

Đọc thêm »