Trang chủ / Phần mềm / Fix boot UEFI

Fix boot UEFI

Lưu ý: hãy backup lại dữ liệu hoặc biết bạn đang làm gì. Vì việc sau đây có thể gây ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Windows 10 Installation Media:

Insert the Media (DVD/USB) in your PC and restart.

Boot from the media.

Select Repair Your Computer.

Select Troubleshoot.

Choose Command Promptfrom the menu:

Type in the command:

Diskpart

Type in the command:

List disk (Note which disk is your Boot drive number mine is 0)

Type in the command:

Sel disk 0

Type in the command:

List vol (Note which volume is the EFI partition mine is 4)

Type in the command:

Sel vol 4

Type in the command:

assign letter=V:

Type in the command:

Exit

Type in the command:

V:

After you have assigned a drive letter Using Diskpart You can format the EFI partition:

Example: if you assigned a letter V to the partition the command would be:

format V: /FS:FAT32

Type in the command:

bcdboot C:\windows /s V: /f UEFI (This replaces the above crossed out lines and works in Win 10 1709)

Giới thiệu về Văn Phương

Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tạo các liên kết tượng trưng trong Windows hoặc Linux

Bạn có muốn truy cập một cách dễ dàng các file và thư mục từ ...

Bình luận