Trang chủ / Linux / Các lệnh cơ bản trong linux

Các lệnh cơ bản trong linux

Thay đổi nhóm và chủ sở hữu (group & owner) của tất cả thư mục và con trong nó:

chown -hR root:pandya /media/pandya/Ext4/*

Xóa thư mục  và tất cả trong nó:

$ rm -rf /letters

 

BACKUP DATABASE

Simply use the following command,

For Export:

mysqldump -u[user] -p[password] [db_name] | gzip > [filename_to_compress.sql.gz]

For Import:

gunzip < [compressed_filename.sql.gz] | mysql -u[user] -p[password] [databasename]

Note: There is no space between the keyword ‘-p’ and your password.

Giới thiệu về Văn Phương

Văn Phương
Là một người bình thường, thích làm những việc bình thường cho mình và mọi người

Bài viết khác...

Tìm thông tin mật khẩu thiết lập ban đầu của Direct Admin(DA)

Sau khi cài xong thông tin cấu hình chi tiết được lưu ở đây: ‘/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt’. ...

Bình luận